Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                                 V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

 Міжнародне  співробітництво

 Працевлаштування  випускників

 

 


Наукова робота

Науково-дослідницька робота на факультеті

 

Біологічний факультет підтримує наукові зв'язки з багатьма науково-дослідними інститутами та вищими навчальними закладами України, близького зарубіжжя, а також США, Франції, Німеччини, Канади, Великої Британії, Чехії, Словенії та інших країн. На факультеті проводяться як фундаментальні, так і прикладні наукові дослідження за тематикою державних та договорних проектів. За результатами НДР за участю співробітників, аспірантів та студентів факультету щорічно публікуються більше 100 статей, в тому числі в міжнародно визнанних фахових виданнях.

 
Аспірантура
 

На біологічному факультеті діє денна та заочна аспірантура за спеціальностями:
03.00.04 Біохімія (біологічні науки)
03.00.05 Ботаніка
03.00.11 Цитологія, клітинна біологія, гістологія
03.00.13 Фізіологія людини і тварини
03.00.15 Генетика
03.00.20 Біотехнологія
Значний відсоток аспірантів складають випускники факультету, рекомендовані до вступу в аспірантуру за результатами наукової роботи у магістратурі.

Біологічний факультет розпочав підготовку докторів філософії за спеціальністю 091-Біологія.

>>детальніше про програму підготовки PhD

Спеціалізовані вчені ради з захисту дисертацій
З 2018 р. на біологічному факультеті працює Спеціалізована вчена рада К64.051.32 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальностями 03.00.15 «Генетика» і 03.00.12 «Фізіологія рослин»
 

З 2017 р. в НДІ біології ХНУ працює спеціалізована вчена рада К64.051.17 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальностями 03.00.04 «Біохімія», 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» та 03.00.08 «Зоологія»

 

>>на сторінку
Спеціалізованої вченої ради
К64.051.17

Міжнародне співробітництво
 
Фахове видання

Біологічний факультет здійснює плідну співпрацю з низкою іноземних наукових центрів і бере участь у кількох міжнародних навчальних та дослідницьких проектах. Завдяки міжнародній співпраці постійно проводиться поповнення наукових колекцій факультету (лінії дрозофіли, науковий гербарій). Викладачі факультету регулярно проходять стажування та проводять наукові дослідження за кордоном у провідних наукових установах. Співробітники біологічного факультету є членами міжнародних наукових товариств.

>>на сторінку Міжнародне співробітництво

 

Біологічний факультет видає Вісник Харківського національного університету, серія "Біологія". До редакційної колегії входять провідні фахівці з різних галузей біології. Вісник видається з періодичністю 2 рази на рік.

Редакція Вісника
Тел. 707-55-71, Ауд. 6-13,
Е-mail: seriesbiology[at]univer.kharkov.ua

>>>Правила для авторів

>>>Сайт журналу

Студентське наукове товариство
 

Студентське наукове товариство факультету бере участь в організації Всеукраїнських та місцевих біологічних турнірів, конференцій молодих науковців, круглих столів, олімпіад, проводить заняття зі школярами в школі з біології та екології ім.В.І.Талієва. Молоді науковці біологічного факультету беруть активну участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт студентів.

Голова CНТ - Полонська Анна ,
студентка групи БХ-41, ауд.4-19

>>Про молодих науковців факультету

 
 

Наукові конференції

 

Співробітники факультету беруть активну участь в конгресах міжнародних товариств, що об'єднують науковців в галузі біології, наукових конференціях і семінарах, як в Україні, так і за кордоном.

На базі біологічного факультету були організовані з'їзди Українського біохімічного товариства, Українського ботанічного товариства, Антарктична міжнародна конференція, Міжнародна конференція "Каразінські природничі студії", Міжнародна наукова конференція "Регуляція росту та розвитку рослин" та багато інших.

Студентське наукове товариство біологічного факультету стало організатором Міжнародної конференції молодих науковців «БІОЛОГІЯ: ВІД МОЛЕКУЛИ ДО БІОСФЕРИ»

>>Матеріали конференцій

 
 
Гербарій CWU

Гербарій Харківського національного університету CWU був заснований у 1825 р. професором В.М.Черняєвим, як ботанічний кабінет кафедри ботаніки і є одним з найстаріших гербаріїв України. Гербарій Харківського національного університету CWU входить до найбільших гербаріїв України і нараховує у своїх фондах близько 300 тисяч одиниць зберігання. У 2009 р. гербарій CWU був визнаний національним надбанням України.

Куратор гербарію – Гамуля Юрій Гарійович
кандидат біологічних наук,
доцент кафедри ботаніки і екології рослин.
Ауд. 5-16, тел. 707-55-29

>>на сторінку про гербарій

 
Колекція ліній дрозофіл кафедри генетики і цитології
 

Колекція ліній дрозофіл кафедри генетики і цитології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна отримала статус об'єкту, що становить Національне надбання, у 2013 році (Розпорядження КМУ № 650-р від 28 серпня 2013 р.) . Даний об'єкт є колекцією живих організмів, цінність якої полягає в унікальному генетичному матеріалі кожної лінії. Загальна кількість одиниць зберігання: 95 ліній.

Колекція ліній дрозофіл кафедри генетики і цитології в останні роки є однією з важливих баз для налагодження міжнародного співробітництва, що свідчить про відповідність об'єкту кращим світовим аналогам.

>>на сторінку про колекцію ліній дрозофіл

Основні напрямки наукових досліджень кафедр

Кафедра біохімії
Біохімія стресу та адаптації, клітинні та молекулярні механізми передавання сигналу про напруження в сполучній тканині, механізми регуляції обміну речовин у нормі та при дії на організм екстремальних факторів навколишнього середовища, обмін гему та гемопротеїнів, біоінформатика, медична біохімія. >>>Детальніше

Кафедра ботаніки та екології рослин
Флористика, систематика, екологія, географія водоростей, лишайників, вищих рослин, біоіндикація, альготехнологія, розробка методів біологічної очистки стічних вод, вивчення флори та рослинності у зв'язку з проблемою збереження біологічного різноманіття, дослідження стану та розвитку регіональної екомережі. >>>Детальніше

Кафедра генетики та цитології
Генетика людини; генетика тварин; генетика рослин, радіобіологія; цитогенетика людини; генетика шовковичного шовкопряда, методи культури клітин; механізми формування та прояву пристосованості організмів, генетичний аналіз ознак поведінки; механізми регуляції експресії генів .>>>Детальніше

Кафедра зоології та екології тварин
Популяційна та репродуктивна біологія, екологія бабаків; орнітологія; герпентологія; іхтіологія; біорізноманіття Арктики та Антарктики; систематика, філогенія та біологія п'явок з використанням методів молекулярно-генетичного аналізу, паразитологія ракоподібних та біологія медичних п'явок, паразітологія; ентомологія. >>>Детальніше

Кафедра мікології та фітоімунології
Біорізноманіття, систематика грибів, екологія грибів, фітопатологія, імунітет рослин, медична та ветеринарна мікологія, мікотоксикологія, дослідження грибів-деструкторів та захист матеріалів від пошкодження ними, промислове культивування макро- та мікроскопічних грибів, а також біотехнологія грибів. >>>Детальніше

Кафедра молекулярної біології та біотехнології
Вікова молекулярна біологія і біохімія, біотехнологія (зокрема, біотехнологія дріжджів та одноклітинних водоростей), цитоекологія (клітинні аспекти відповіді на дію стресових чинників) та теоретична молекулярна біологія. >>>Детальніше

Кафедра фізіології та біохімії рослин та мікроорганізмів
Закономірності фізіолого-генетичної регуляції розвитку рослин, фізіолого-генетичні закономірності морфогенезу у культурі рослинних клітин і тканин in vitro , детермінація фізіолого-біохімічних механізмів взаємодії рослина-мікрорганізм, фізіолого-біохімічні механізми адаптації рослин до несприятливих чинників довкілля і закономірності формування видової структури мікобіоти лісових грунтів. >>>Детальніше

Кафедра фізіології людини та тварин
Вікова фізіологія та геронтологія, клітинна фізіологія, імунофізіологія, психофізіологія, розробка новітніх навчальних технологій з використанням комп'ютерного моделювання фізіологічних експериментів. >>>Детальніше

 

 

 

З питань наукової роботи на біологічному факультеті відповість заступник декана з науково-іноваційної роботи, докт.біол.наук, професор.

Шабанов
Дмитро Андрійович

Тел. 707- 51-72 , ауд. 4-12,
E-mail : d.a.shabanov[at]gmail.com

   
     

>> Наші молоді
науковці

-----------------------------

>>Офіційна інформація про захист дисертацій:
Вчена рада
К64.051.32

------------------------

Запрошуємо
взяти участь у
XІV Міжнародній
іхтіологічній науково-практичній конференції

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ІХТІОЛОГІЇ»,

яка відбудеться
23-25 вересня
2021 року у м. Харків,
Україна

Заявки на участь у конференції приймаються до
25 червня 2021 року

>>Інформаційний лист

________________

1 жовтня 2019 року на біологічному факультеті проведено
навчальний семінар за участю представника Європейського інституту біоінформатики EBI, в якому розробляєтся геномний браузер Ensembl

звіт >>

---------------------------

27-29 листопада 2019
на біологічному факультеті
відбулась XІV Міжнародна конференція
молодих науковців
"Від молекули до біосфери"

Матеріали конференції >>

-------------------

>>Міжнародне співробітництво біологічного факультету

--------------------------

Звіт професора
С. Ю.Утевського
про поїздку до
Люблянського університету:
"Десять днів у Словенії:
від молекули до
Альпійських гір"

--------------------------

>>Анонси
міжнародних
конференцій

-----------------------------

Звіт про стажування
Красникова Кирила
у Інституті Пастера (Франція)

------------------

Команда нашого університету - призер
VI Міжнародного турниру з природничих наук!

>>ФОТОЗВІТ

----------------------

Команда нашого університету –
переможець
V міжнародного
турніру з
природничих наук!

-----------------------------

IIІ Міжнародна конференція
«РЕГУЛЯЦІЯ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ РОСЛИН: ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ТА ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ», присвячена 125-річчю кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів
>> детальніше

 

 

 

 

Електронна адреса відповідального за сайт факультету : tbarannik[at]karazin.ua