Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                                 V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

 Міжнародне  співробітництво

 Працевлаштування  випускників

 


Кафедра біохімії

Завідувач кафедри –
Перський Євген Ефроїмович,
доктор біологічних наук, професор

Тел.: 707-55-02, ауд. 2-3
(Головний корпус)
E -mail: biochemistry[at]karazin.ua
evg.persky[at]gmail.com

Викладацька -  ауд. 2-5;
Тел.707-55-02
Лаборантська - ауд.2-15;
Тел.707-52-49

 
>>Офіційний сайт кафедри: http://biochem.univer.kharkov.ua/

Напрям підготовки фахівців

Кафедра готує бакалаврів і магістрів за спеціальністю "Біологія" за денною та заочною формою навчання. Для магістрів денної форми навчання відкрита освітня програма "Біохімія" за двома спеціалізаціями - "Біохімія" та "Лабораторна діагностика біологічних систем". Випускники кафедри можуть працювати в біохімічних лабораторіях екологічного і епідеміологічного надзору, на підприємствах харчової і фармацевтичної промисловості, в науково-дослідних інститутах біологічного і медичного напрямків; проводити лабораторну діагностику в медицині, спорті і криміналістиці; займатися викладацькою діяльністю в навчальних закладах. Найбільш талановиті випускники мають змогу продовжити навчання в аспірантурі.
За більш ніж 80 років свого існування кафедра підготовила близько 1500 спеціалістів, які працюють в науково-дослідних установах та навчальних закладах 40 міст України, а також в багатьох країнах (Чехія, Угорщина, Німеччина, Швейцарія, Ізраїль, Іспанія, Велика Британія, США, ін). Кафедра випустила більше 500 іноземних спеціалістів – громадян різних країн зі всієї земної кулі (Центральна та Південна Америка, Африка, Китай, Індія, країни східної та південної Європи). Щорічно кафедра випускає понад 20 студентів денної та заочної форми навчання.

Напрями наукових досліджень

Основні напрямки наукових досліджень кафедри: біохімія стресу та адаптації, клітинні та молекулярні механізми передавання сигналу про напруження в сполучній тканині, механізми регуляції обміну речовин у нормі та при дії на організм екстремальних факторів навколишнього середовища, обмін гему та гемопротеїнів, біоінформатика, медична біохімія.
Кафедра активно співпрацює з Інститутом проблем кріобіології і кріомедицини НАН України. За останні 5 років співробітниками кафедри та аспірантами опубліковано 36 статей в фахових виданнях та близько 160 тез доповідей, підготовлено 11 патентів на винахід. Студенти також активно беруть участь в науковій роботі, представляють результати бакалаврських та магістерських робіт на конференціях молодих вчених. На базі кафедри проведено IX з'їзд Українського біохімічного товариства (2006 р.). На кафедрі діє очна і заочна аспірантура. За останні 4 роки захищено 4 кандидатських дисертації.


Навчальна робота

Кафедра забезпечує викладання загальних курсів «Біохімія» і «Біоорганічна хімія», вибіркових курсів "Біоінформатика", "Фізика біологічних систем" для студентів біологічного факультету та курсу «Біологічна хімія» для студентів медичного факультету (в тому числі англійською мовою).
Спеціальні курси, що викладаються студентам, які спеціалізуються на кафедрі на 3-му курсі - "Основи біохімічних досліджень", на 4-м курсі - Структура та експресія геному, Біологічні мембрани і сигналінг, Біонеорганічна хімія, Ензимологія, Медична біохімія, Стовбурові клітини у біології та медицині.
На спецпрактикумах відпрацьовуються фізико-хімічні методи в біохімії, техніка лабораторних робіт, методи дослідження водно-солевого обміну, методи дослідження білків та амінокислот, вуглеводів та ліпідів, комп'ютерні навички (прикладна інформатика).
Спеціальні курси для майбутніх магістрів, які спеціалізуються в галузі біохімії: Клітинна біохімія, Регуляція обміну речовин, Протеоміка, Механізми міжклітинної комунікації, Молекулярна імунологія, Біоенергетика. Спецпрактикуми знайомлять студентів з методами молекулярної діагностики та методами клітинної біохімії.
За останні роки викладачами кафедри було підготовлено 4 навчальних посібника, розроблено декілька нових спецкурсів..

Співробітники кафедри

Завідувач кафедри – Перський Євген Ефроїмович, доктор біологічних наук, професор. Тел.: 707-55-02, ауд. 2-9,
E -mail: evg.persky[at]gmail.com

Петренко Олександр Юрійович, доктор біологічних наук, професор , завідувач відділом ІПКіК НАНУ

Князєва Марина Владиславівна, доктор біологічних наук, професор. Ауд. 2-5, 2-16. Тел. 707-52-49.

Бараннік Тетяна Володимирівна, кандидат біологічних наук, доцент. Ауд. 2-5, E-mail: tbarannik[at]karazin.ua

Кот Юрій Григорович, кандидат біологічних наук, доцент . Ауд. 0-3, 0-5

Кот Катерина Василівна, кандидат біологічних наук, доцент. Ауд . 0-3, 0-5

Нікітченко Ірина Василівна, кандидат біологічних наук, доцент. Ауд. 2-5

Охріменко Світлана Михайлівна, кандидат біологічних наук, доцент. Ауд. 2-5

Сєдова Крістіна Володимирівна, кандидат біологічних наук, доцент. Ауд. 2-5

Харченко Віталіна Сергіївна, кандидат біологічних наук, доцент. Ауд. 6-26

Історія кафедри

Кафедра біохімії в Харківському державному університеті була створена у 1933 р. заслуженим діячем науки, професором, дійсним членом АН УРСР Іваном Миколайовичем Буланкіним (ректор Університету у 1945-1960 роках). В цей період науково-дослідна робота кафедри проводилася в двох напрямках: хімія і біологія білка та біохімічні основи розвитку і старіння організму. У 1960 р. кафедру біохімії очолила учениця І.М.Буланкіна професор Єлізавета Василівна Паріна. Головним напрямком її досліджень стали вікові особливості білкового обміну, в тому числі було започатковано новий напрямок – кріобіохімію білка. За роботи в області онтобіохімії вона стала лауреатом премії імені академіка О.О. Богомольця. З 1973 р. завідувачем кафедри біохімії стає доктор біологічних наук, заслужений професор Харківського університету, академік Вищої школи Павло Авксентійович Каліман, який взяв участь в роботі комісії зі створення нового навчального плану підготовки спеціалістів-біохіміків в СРСР. В Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України було організовано філію кафедри. Поряд з онтобіохімічними дослідженнями поступово формується новий напрямок, пов`язаний з вивченням клітинних і молекулярних механізмів взаємодії організму і середовища. З 2003 р. кафедру очолює професор Перський Є.Е., який збагатив тематику досліджень кафедри роботами про регуляторні механізми в сполучній тканині.

 

>>Відео-презентація

 

Кафедра біохімії у

 

>>Постер

>>Буклет

 

>>Офіційний сайт кафедри біохімії

----------------------------

На біологічному факультеті працюють
8 кафедр:

кафедра біохімії

кафедра ботаніки та екології рослин

кафедра генетики та цитології

кафедра зоології та екології тварин

кафедра мікології та фітоімунології

кафедра молекулярної біології та біотехнології

кафедра фізіології та біохімії рослин та мікроорганізмів

кафедра фізіології людини та тварин

 

 

 

Електронна адреса відповідального за сайт факультету : tbarannik[at]karazin.ua