Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                                 V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

 Міжнародне  співробітництво

 Працевлаштування  випускників

 


Кафедра фізіології та біохімії рослин і мікроорганізмів

 

В.о.завідувача кафедри –
Щоголєв Андрій Сергійович,
канд. біологічних наук, доцент

Тел.707-54-82, ауд. 3-16 (Головний корпус)
E-mail : a.s.schogolev[at]karazin.ua

Викладацька ­ Тел. 707-54-82,
Ауд. 3-14, 3-16 (Головний корпус).
Офіційний сайт кафедри:
http://plantphysiol-bio.univer.kharkov.ua

Напрям підготовки фахівців

Кафедра готує бакалаврів і магістрів біології за двома спеціалізаціями: «фізіологія та біохімія рослин» і «мікробіологія та вірусологія» за очною та заочною формою навчання.
Випускники кафедри викладають біологічні дисципліни в середніх та вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, працюють науковими співробітниками в науково-дослідних установах біологічного, медичного, фармацевтичного та сільськогосподарського профілів, а також в установах охорони здоров'я – клінічних, біохімічних чи бактеріологічних лабораторіях.
На кафедрі діє аспірантура. Зараз на кафедрі навчається 2 аспіранти та 2 здобувачі.

Напрями наукових досліджень

Основний науковий напрям: закономірності фізіолого-генетичної регуляції розвитку рослин, фізіолого-генетичні закономірності морфогенезу у культурі рослинних клітин і тканин in vitro , детермінація фізіолого-біохімічних механізмів взаємодії рослина-мікрорганізм. Крім того, на кафедрі продовжуються дослідження фізіолого-біохімічних механізмів адаптації рослин до несприятливих чинників довкілля і закономірностей формування видової структури мікобіоти лісових грунтів.
За 2008-2012 роки за участю співробітників і аспірантів кафедри опубліковано 14 статей у фахових виданнях; 35 тез доповідей, у тому числі 22 у співавторстві зі студентами та 1 закордоном (З'їзд Європейського товариства біологів рослин, Фінляндія, 2008). За період 2005-2010 отримано 1 патент на винахід.
За останні 2 роки співробітники кафедри взяли участь у 8 міжнародних конференціях, в тому числі в 3-х за кордоном. Кафедра була організатором ряду конференцій та круглих столів. У 2008 році на базі кафедри проходила міжнародна конференція «Регуляція росту та розвитку рослин: фізіолого-біохімічні та генетичні аспекти» в якої взяли участь більш ніж 130 вчених. Щорічно в осінньо-зимовий період кафедра в рамках СНТ та наукового семінару кафедра проводить «Палладинські дні», на яких доповідають як співробітники кафедри, запрошені вчені з різних НДІ Харкова та України, так і студенти.

За останні 8 років на кафедрі захищено одну докторську (Жмурко В.В., спеціальність «фізіологія рослин») та 4 кандидатські дисертації (спеціальності «фізіологія рослин», «ботаніка» та «біохімія»).

Навчальна робота

Викладачі кафедри читають 3 нормативні курси для студентів 1-3 курсів біологічного факультету – «Анатомія рослин», «Фізіологія і біохімія рослин» і «Мікробіологія»; нормативний курс «Мікробіологія» для студентів філософського факультету спеціальності «Валеологія» і для студентів радіофізичного факультету спеціальності «Біофізика».
Спеціальні курси для бакалаврів спеціалізації «фізіологія та біохімія рослин» : Біохімія рослин і мікроорганізмів (вуглеводи, білки, ліпіди), Внутрішньоклітинні сигнальні системи рослин , Екофізіологія рослин, Мінеральне живлення рослин, Сучасні проблеми і напрямки фізіології рослин, Основи наукових досліджень, Фотосинтез, Фітогормони, Фізіологія цвітіння, Промислова мікробіологія. Спецпрактикуми: Фізіологія та біохімія рослин, Методи культури in vitro клітин, тканин та органів вищих рослин, Техніка мікробіологічних досліджень».
Для спеціалізації «мікробіологія та вірусологія» : Промислова мікробіологія, Внутрішньоклітинні сигнальні системи, Мінеральне живлення рослин з основами грунтової мікробіології, Мікробний синтез, Екологія мікроорганізмів та вірусів, Основи наукових досліджень, Біохімія рослин та мікроорганізмів, Метаболізм мікроорганізмів, Сучасні проблеми мікробіології, Біологія і систематика окремих груп бактерій. В межах спецпрактикумів розглядаються питання культивування та ідентифікації мікроорганізмів, сучасні методи досліджень мікроорганізмів, методи санітарної, клінічної, грунтової та водної мікробіології, а також методи культури клітин та тканин рослин in vitro .
Спецкурси для магістрів обох спеціалізацій: Використання комп'ютерної техніки в наукових дослідженнях, Методика викладання у вищих навчальних закладах, Генна інженерія та біотехнологія рослин, Антибіотики, Контроль якості рослинної сировини, Охорона праці в галузі. Спецпрактикум: Сучасні молекулярно-біологічні методи.
Спецкурси для спеціалізації «фізіологія та біохімія рослин»: Речовини вторинного походження, Біологічна фіксація азоту, Прикладна біохімія рослин і мікроорганізмів, Фізіологія трансгенних рослин та біобезпека, Біологічні основи генної інженерії мікроорганізмів, Фізіологія стійкості, Системність фізіологічних функцій рослин, Методологія та організація фізіолого-біохімічних досліджень рослин.
Спецкурси д ля спеціалізації «мікробіологія та вірусологія» : Біологічна фіксація азоту, Наукова документація і стандарти у мікробіології, Біологічні основи генної інженерії мікроорганізмів, Генетика бактерій і вірусів, Віруси рослин, Методологія та організація мікробіологічних досліджень.
Колективом кафедри протягом останніх років було видано 2 навчальних посібника для ВНЗ з грифом МОН («Анатомія рослин», 2004 та 2007 рр., а також «Біохімія рослин», 2007 р.), 3 навчальних посібника для середньої школи з грифом МОН та 9 навчально-методичних посібників для вищої школи.

Співробітники кафедри

Щоголєв Андрій Сергійович, в.о.завідувача кафедри, кандидат біологічних наук, доцент. Тел. 707-54-82, ауд. 3-16, E - mail : a.s.schogolev[at]karazin.ua

Тимошенко Володимир Федорович, кандидат біологічних наук, доцент. Тел. 707-54-82, ауд. 3-16,
E - mail : v.f.timoshenko[at]karazin.ua

Авксентьєва Ольга Олександрівна, кандидат біологічних наук, доцент. Тел. 707-54-82, ауд. 3-16,
E - mail : avksentyeva[at]karazin.ua

Віннікова Ольга Іванівна, кандидат біологічних наук, доцент. Тел.707-54-82, ауд. 3-16, E - mail : o.i.vinnikova[at]karazin.ua

Юхно Юлія Юріївна, ст.викладач. Тел. 707-54-82, ауд. 3-16, E-mail : Yu.Yu.Yukhno[at]karazin.ua

Раєвська Ірина Миколаївна, викладач. Тел. 707-54-82, ауд. 3-14, E-mail: i .m .raevska[at]karazin.ua

Історія кафедри

Кафедра фізіології рослин заснована в 1889   р.   Володимиром Івановичем Палладіним, який створив школу фізіологів рослин. В.І. Палладіним в 1914 р. його було обрано дійсним членом Імператорської Академії наук . З 1897 по 1903 рр. кафедрою завідував професор     В.А.Ротерт. До його учнів належить член-кореспондент АН УРСР, заслужений діяч науки УРСР В.К.Залесський, який очолював кафедру в період 1903-1936 рр. В 1936-1948 завідувачем кафедри була   учениця В.К. Залесського Є.О.Шаталова-Залесська. З 1949 по 1974 рр. кафедру очолював   професор Г.К. Самохвалов, який започаткував еколого-фізіологічні дослідження ролі факторів зовнішнього середовища у рості й розвитку рослин. Послідовник В.К. Залесського професор Г.І.Семененко понад 14 років був деканом біологічного факультету (1948-1962) . Дослідження професора Г.І. Семененка з обміну нуклеїнових кислот у рослин на той час були першими в Україні і дістали широке визнання за кордоном. З 1964 р. кафедра отримала назву кафедра фізіології та біохімії рослин. Протягом 1975-1993 років кафедрою завідував    професор, послідовник Є.О. Шаталової-Залесської та Г.І. Семененка М.Д.Тимашов. У 80-і роки він заснував нову тематику досліджень кафедри - стресові та адаптаційні механізми у рослинах. В 1998 році йому присвоєно звання почесний професор Харківського національного університету. З 1993 року кафедрою завідує  доктор біологічних наук В.В.Жмурко.

 

>>Презентація кафедри

________________________

З глибоким сумом повідомляємо, що
23 грудня 2021 року
пішов із життя
професор кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів,
доктор біологічних наук, професор
Василь Васильович
Жмурко

________________________

На біологічному факультеті працюють
8 кафедр:

кафедра біохімії

кафедра ботаніки та екології рослин

кафедра генетики та цитології

кафедра зоології та екології тварин

кафедра мікології та фітоімунології

кафедра молекулярної біології та біотехнології

кафедра фізіології та біохімії рослин і мікроорганізмів

кафедра фізіології людини та тварин

 

 

 

Електронна адреса відповідального за сайт факультету : tbarannik[at]karazin.ua