Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                                 V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

 Міжнародне  співробітництво

 Працевлаштування  випускників

 


Кафедра зоології та екології тварин

 

в.о зав.каф.зоології та екології тварин
Атемасова Тетяна Андріївна, канд.біол.наук, доцент

Тел.: 707-51-72,
ауд. 4-23 (Головний корпус)
E -mail: t.atemasova[at]karazin.ua

Викладацька: ауд. 4-23,
тел. 707-51-72

Напрям підготовки фахівців

Кафедра готує бакалаврів і магістрів біології за спеціалізацією «зоологія та екологія тварин» (денна та заочна форма навчання). Випускники кафедри викладають біологічні дисципліни в середніх та вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, працюють на інженерних та наукових посадах в закладах НАН України, АМН України, НА аграрних наук, заповідниках, національних природних парках, державних природоохоронних органах, системі зоомаркетів та розплідників екзотичних тварин , громадських організаціях тощо


Напрями наукових досліджень

Основні наукові напрями роботи кафедри: теріологічний ( В.І.Ронкін, Г.О.Савченко ) - популяційна та репродуктивна біологія, екологія бабаків; орнітологічний (Т.А. Атемасова , А.А.Атемасов, М.В.Банік) - динаміка видового складу та структурних показників орнітофауни, вдосконалення мережі природно-заповідних територій , біоакустика, птахи водно-болотних ценозів ; герпетологічний (Д.А. Шабанов , О.В.Коршунов) - популяційна та репродуктивна біологія ропух та жаб Харківської області; іхтіологічний (Г.Л. Гончаров); біорізноманіття Арктики та Антарктики (А.Ю. Утєвський); систематика, філогенія та біологія п'явок з використанням методів молекулярно-генетичного аналізу (С.Ю.Утєвський), паразитологія ракоподібних (М.Ю. Шрестха) та біологія медичних п'явок, паразітологія (М.В. Владимірська); ентомологічний - фауна скрипунів України (В.В. Терехова) , арахнологічний (Н.Ю.Полчанінова) . Кафедрою отримано гранти на дослідження філогенії, екології та медичного використання медичних п'явок; таксономії і екології безхребетних тварин континентальних водойм Європи та неортодоксального видоутворення на прикладі амфібій.
За 2020-2021 роки опубліковано 12 статей у виданнях з бази Scopus ; студентами опубліковано 7 тез доповідей.
Кафедра взяла участь в организації Міжнародних Антарктичних конференцій (International Antarctic Conference – IAC) в 2008 р. “Україна в Антарктиці – національні пріоритети і глобальна інтеграція і в 2009 р. " International Polar Year in Ukraine: results and horizons”, V міжнародної конференції Українського герпетологічного товариства (22-25 вересня 2009), відкритої лекції-семінару професора П.Тронтеля (Словєнія), відкритої лекції з Лабаном та Мерсьє (Франція) , Всеукраїнської зоологічної конференції (Харків-Гайдари, вересень 2017), Всеукраїнської іхтіологічної конференції (вересень 2021).
Зараз на кафедрі активно ведуться дослідження з таких напрямків: систематика та біорізноманіття тварин, паразитологія, гідробіологія, ентомологія, теріологія, орнітологія, герпетологія, екологія, морська біологія Арктики та Антарктики. На кафедрі діють декілька наукових лабораторій: екології водних організмів, морфології безхребетних, систематики безхребетних, ентомології та арахнології; лабораторії іхтіології, герпетології, орнітології, теріології. Співробітники кафедри брали участь у експедиціях в Арктику та Антарктику, Камчатку, Сахалін, Дагестан, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан. Створено фондові наукові колекції - паразитологічну, ентомологічну, арахнологічну, іхтіологічну, фонотеку птахів північного Сходу України . Кафедра зоології та екології тварин є одним із засновників Центру підводних досліджень.

Навчальна робота

Викладачі кафедри читають нормативні курси для студентів спеціальності «Біологія» – “Зоологія безхребетних тварин”, “Зоологія хребетних тварин”, “ Біоекологія” .
Спеціальні курси для підготовки бакалаврів:
Методи польових та ГІС досліджень у зоології та екології, Екологія та систематика птахів, Гідробіологія з основами океанології, Зоокультура, Іхтіологія та герпетологія, Методи молекулярної екології, Екологія та систематика ссавців. Спецпрактикуми: Анатомічна, мікроскопічна та гістологічна техніка в зоології, Біостатистичний аналіз в зоології та екології , Паразитологія та філогенетична систематика безхребетних, Загальна та прикладна ентомологія.
Спецкурси для магістрів:
Зоогеографія, Молекулярна еволюція, Консерваційна біологія, Сучасні проблеми біології, Популяційна біологія, Прикладна біологія, Полярна біологія . Вибірковий нормативний курс: Природоохоронна справа.
Спецпрактикуми: Екологія членистоногих, Моделювання складних систем у біології .
Для студентів спеціальності «Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)» викладаються нормативні курси «Біологія тварин», «Біоекологія та екологія людини», «Науковий зміст шкільного курсу біології і природознавства» (магістри), «Екологічні проблеми сучасності» (магістри).
Для спеціальності «Біотехнологія та біоінженерія» викладається нормативний курс «Екологія».
Міжфакультетські вибіркові курси : Біогеографія, Філогенетика: еволюційна історія , Еволюційно-біологічні основи поведінки людини, Минуле, сучасне та майбутнє людства та біосфери: виснаження або розквіт?, Молекулярна еволюція, Основи документальної та наукової фото- і відеографії.

Співробітники кафедри

в.о завідувача кафедри Атемасова Тетяна Андріївна, канд.біол.наук, доцент, Тел.: 707-51-72, ауд. 4-23,
E -mail: t.atemasova[at]karazin.ua

Утєвський Сергій Юрійович, доктор біологічних наук, професор, Тел. 707- 51-72 , ауд. 4-22;
E-mail :serge.utevsky[at]karazin.ua

Шабанов Дмитро Андрійович, доктор біологічних наук, професор, Тел. 707- 51-72 , ауд. 4-12,
E-mail : d.a.shabanov[at]gmail.com

Утєвський Андрій Юрійович, кандидат біологічних наук, доцент. Тел. 707-51-72, ауд. 4-11,
E-mail: andriy.utevsky[at]karazin.ua

Кравченко Марина Олександрівна, кандидат біологічних наук, ст.викладач , Тел. 707-51-72, ауд. 4-12. E-mail: marinakravchenko2106[at]gmail.com

Полчанінова Ніна Юріївна, кандидат біологічних наук, доцент, Тел. 707-51-72, ауд. 4-17. E-mail: n.polchaninova[at]karazin.ua

Терехова Вікторія Валеріївна, ст. викладач, Тел. 707-51-72, ауд. 4-17. E-mail: viktoriaterekhova82[at]gmail.com

Владимірська Марина Вікторівна, ст. викладач, Тел. 707-51-72, ауд. 4-16

Шрестха Марія Юріївна, ст. викладач, Тел. 707-51-72, ауд. 4-16

Коршунов Олексій Владиславович, кандидат біологічних наук, ст. викладач, Тел. 707-51-72, ауд. 4- 25а. E-mail: alexeyykorshunov[at]gmail.com

Гончаров Генадій Леонідович, кандидат біологічних наук, ст.викладач, Тел. 707-51-72, ауд. 4 -9а. E-mail : glgoncharov[at]gmail.com

Історія кафедри

Кафедра зоології та екології тварин має довгу історію, що починається у 1804 році зі створення кафедри природничої історії та ботаніки. Тоді перші лекції з зоології, разом із лекціями з мінералогії та ботаніки, почав читати професор Ф.О. Делявінь. Окремо у 1807 році було засновано Натуральний кабінет (Зоологічний музей), який у різні часи очолювали професори І.А. Криницький та І.О. Калениченко. Кафедра природничої історії та Натуральний кабінет стали фундаментом для створення у 1835 р. кафедри зоології на фізико-математичному відділенні філософського факультету. Тоді її очолив І.А. Криницький (член Московського товариства дослідників природи, Йєнського мінералогічного товариства та член-кореспондент Гейдельберзького товариства дослідників природи). У 1845 р. кафедру очолив А.В. Чернай, водночас декан фізико-математичного факультету . Перед тим він пройшов стажування в наукових закладах Берліна, Парижа, Лейдена, Відня та Лондона. Професор Чернай почав викладати загальну та спеціальну зоологію, порівняльну анатомію, ембріологію, гістологію, фізіологію. У 1862-1864 рр. він був вчителем майбутнього Нобелевського лауреата І.І. Мечнікова. Під час навчання в Харківському університеті Мечніков надрукував кілька робіт з біології інфузорій та червів. За термін існування кафедри її очолювали видатні вчені, що залишили помітний слід в історії фауністичних досліджень країни та світу, в тому числі О.Ф. Брандт, П.Т. Степанов, О.М. Нікольський, П.П. Сушкін, М.М.Фадєєв, М.М.Сомов, В.В.Станчинський, І.Б. Волчанецький, Є.А. Шульц, М.І. Калабухов, Е.Ю. Уманський, Є.І. Лукін, В.П. Кудокоцев, Г.Л. Шкорбатов, О.П. Крапивний. У різні часи співробітники кафедри здійснили експедиції Україною, до Молдови, Поволжя, Зауралля, Кавказу, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану, Туркменістану, Тян-Шаня, Камчатки, Білого, Баренцева, Карського морів, о.Сахалін, Заполяр'я, Антарктики. Доцент А.Ю.Утєвський, відзначений почесною медаллю «10 років України в Антарктиці», почесними грамотами НАН України та МОН України.

Електронна адреса відповідального за сайт факультету : tbarannik[at]karazin.ua