Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                                 V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

 Міжнародне  співробітництво

 Працевлаштування  випускників

 


Кафедра генетики та цитології

 

 

Завідувач кафедри –
Атраментова Любов Олексіївна,
доктор біологічних наук, професор

ауд. 6–21
Тел. 057-707-54-52

e-mail: atramentova[at]karazin.ua

 

Викладацька: ауд. 6-12, тел. 707-55-71

Офіційний сайт кафедри:
http://genetics.univer.kharkov.ua/

Напрям підготовки фахівців

Кафедра готує бакалаврів і магістрів біології (освітня програма «генетика») за денною та заочною формою навчання. Аналіз працевлаштування випускників за останні роки свідчить про зростання потреб у наших спеціалістах не тільки у спеціалізованих науково-дослідних установах, але й у комерційних структурах та середній школі; стабільно досить висока частка випускників кафедри продовжує навчання в аспірантурі.
За останні 40 років кафедра підготувала близько тисячі спеціалістів, які з успіхом працюють в різних галузях науки та виробництва, серед них отримали освіту, закінчили аспірантуру та захистили дисертації громадяни Китаю, Ізраїлю, Ірану, Малайзії, Уганди, Буркіна-Фасо.
Кафедра має генетичні колекції дрозофіли, шовковичного та дубового шовкопрядів, що найбагатші в Україні, володіє великою базою інформації щодо частоти спадкових хвороб та патологій, має дослідницьку ділянку на біостанції ХНУ, необхідне устаткування для біохімічних і ряду молекулярно-генетичних досліджень та мікроскопічну техніку. Серед філій кафедри – НДІ рослинництва імені В.Я. Юр'єва УААН (лабораторія генетики і біотехнології), НДІ птахівництва УААН (відділ селекції та генетики), НДІ овочівництва УААН (відділ селекції), ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків АМН України» (лабораторія медичної генетики).

Напрями наукових досліджень

Основні напрямки наукових досліджень кафедри: генетика людини; генетика тварин; цитогенетика людини; генетика шовковичного шовкопряда, механізми формування та прояву пристосованості організмів, генетичний аналіз ознак поведінки; механізми регуляції експресії генів. На кафедрі діє студентське наукове товариство, проходять регулярні засідання. За останні 5 років співробітники кафедри сумісно із студентами опублікували 10 статей.
Всього за останні 5 років співробітники опублікували понад 130 статей, 2 монографії; та взяли участь у роботі 67 конференцій, присвячених актуальним питанням генетики, радіаційної біології, біофізики, селекції та ін. Кафедра організувала І Міжнародну конференцію «Дрозофіла в експериментальної генетиці та біології» ( 2008); науково-практичний семінар з актуальних проблем птахівництва (2007 р.). У 2010 році проведена ІІ Міжнародн ої конференці ї «Дрозофіла в експериментальної генетиці та біології» (кафедра була співорганізатором заходу).

На кафедрі працює аспірантура за спеціальністю «генетика». За останні 5 років захистили кандидатські дисертації 8 аспірантів кафедри. Сьогодні на кафедрі навчається 5 аспірантів.

Навчальна робота

Кафедра забезпечує викладання загальних курсів для студентів біологічного факультету: «Загальна цитологія», «Загальна генетика», «Методика викладання біології», «Математичні методи в біології», «Біологія розвитку», «Еволюційне вчення», «Основи селекції».
Спеціальні курси для бакалаврів: Генетика статі, Генетика розвитку, Генна та клітинна інженерія, Молекулярна та біохімічна генетика, Мутагенез, Організація геному, Прикладна генетика, Радіаційна генетика, Цитогенетика людини, Генетичний аналіз. На спецпрактикумах відпрацьовуються м етоди каріотипування людини, методи обліку мутацій, методи дослідження структури політенних хромосом, методи генетичного аналізу і медико-генетичного консультування, методи молекулярної і біохімічної генетики
Спеціальні курси для магістрів генетики: Аналітична генетика, Генетика мікроорганізмів, Генетика тварин, Генетика поведінки, Генетика популяцій, Генетика людини, Генетичний моніторинг, Медична генетика, Методика викладання у вищій школі, Організація наукових досліджень, Охорона праці в галузі, Цитогенетика. Великі спецпрактикуми: Методи медично-генетичного консультування, Цитогенетика рослин
За останні 5 років кафедрою розроблено 11 підручників і навчальних посібників для вищої школи та Словник-довідник генетичних термінів.

Співробітники кафедри

Завідувач кафедри – Атраментова Любов Олексіївна, доктор біологічних наук , професор, тел. 707-54-52, ауд. 6-21,
Е-mail: atramentova[at]karazin.ua

Страшнюк Володимир Юрійович, доктор біологічних наук, професор, тел. 707-55-71, ауд. 6-10

Утєвська Ольга Михайлівна, доктор біологічних наук, професор, тел. 707-55-71, ауд. 6-18

Багацька Наталя Василівна, доктор біологічних наук, професор, тел. 707-55-71, ауд. 6-18

Волкова Наталя Євгенівна, кандидат біологічних наук, доцент, тел. 707-55-71, ауд. 6-16

Горенська Ольга Володимирівна, кандидат біологічних наук, доцент, тел. 707-55-71, ауд. 6-16

Навроцька Валерія Володимирівна, кандидат біологічних наук, доцент, тел. 707-55-71, ауд. 6-13,

Тагліна Ольга Валентинівна, кандидат біологічних наук, доцент , тел. 707-51-47, ауд. 6-22

Кіося Євген Олександрович, ст. викладач, тел. 707-55-71, ауд. 6-16

Саміло Сергій Михайлович, ст. викладач, тел. 707-55-71, ауд. 6-24, E - mail : genetics[at]univer.kharkov.ua

Історія кафедри

Кафедру було засновано в Харківському університеті в 1933 р. і спочатку вона мала назву кафедра загальної біології та генетики. Засновником та першим завідувачем кафедри був професор, член-кореспондент Академії Наук СРСР В.Л.Рижков. Співробітники кафедри заснували харківську еволюційно-генетичну наукову школу, що завоювала значний авторитет. В 1937 -1966 роках к афедра має назву кафедра дарвінізму і генетики. В ці роки кафедру очолювали член-кореспондент АН УРСР І.М.Поляков (1937-1948), професор, академік АН УРСР В.М.Нікітін (1948-1953), доцент М.П.Воловік (1953-1966) . В 1966 році кафедру очолив професор В.Г. Шахбазов, який став одним з засновників Всесоюзного товариства генетиків та селекціонерів імені Н.І. Вавилова і доклав багато зусиль для відродження генетики на Україні. Кафедру перейменовано в кафедру генетики та цитології. Основними науковими напрямками кафедри стають фізіологічна, біофізична та молекулярна генетика і цитофізіологія. У 2004–2005 рр. кафедрою завідував професор А.І.Божков, який у 2005 р. очолив нову кафедру молекулярної біології та біотехнології. З 2005 р по 2015 р. кафедрою завідувала доцент Л.І.Воробйова. Продовжуючи роботу в традиційних напрямках, у 2007 році при кафедрі відкрито лабораторію молекулярно-генетичних досліджень для вивчення особливостей регулювання активності генів.

Електронна адреса відповідального за сайт факультету : tbarannik[at]karazin.ua