Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                                 V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

 Міжнародне  співробітництво

 Працевлаштування  випускників

 


Кафедра ботаніки та екології рослин

 

Завідувач кафедри – Громакова Алла Борисівна,
кандидат біологічних наук, доцент

Тел.: 707-55-29, ауд. 5-17 (Головний корпус)
E -mail: alla.gromakova[at]karazin.ua

Викладацька: ауд. 5-19,
тел. 707-55-29

Контактний телефон кафедри + 38 (097) 838 2088

Офіційний сайт кафедри:
http://botany.univer.kharkov.ua/

Напрям підготовки фахівців

Кафедра готує бакалаврів і магістрів біології. З 2011 р. на базі кафедри ботаніки та екології рослин підготовка магістрів (спеціалістів) біології ведеться за новою спеціалізацією: Біоекологія і ботаніка, за денною та заочною формою навчання.
Випускники кафедри (магістри та спеціалісти) можуть працювати в природоохоронних установах, на підприємствах біологічного, медико-біологічного та фармацевтичного профілів, в науково-дослідних інститутах біологічного напрямку; займатися викладацькою діяльністю в навчальних закладах. Найбільш талановиті випускники мають змогу продовжити навчання в аспірантурі.

Напрями наукових досліджень

Основні напрямки наукових досліджень кафедри: флористика, систематика, екологія, географія водоростей, лишайників, вищих рослин, біоіндикація, фізіолого-біохімічні, цитологічні та біотехнологічні дослідження водоростей у культурі, розробка методів біологічної очистки стічних вод, вивчення флори та рослинності у зв'язку з проблемою збереження біологічного різноманіття, дослідження стану та розвитку регіональної екомережі.
Тематика науково-дослідних робіт включає флористичні та онтогенетичні дослідження на заповідних територіях Лівобережної України; структурно-функціональну організацію фітоценозів як індикатор стану і сталості довкілля; дослідження систематичної, ценотичної та екоморфічної структури водних і наземних рослинних угруповань Лівобережжя.
За останні 5 років співробітниками кафедри та аспірантами опубліковано більше 30 статей в фахових виданнях та близько 70 тез доповідей на наукових конференціях. Студенти активно беруть участь в науковій роботі. На базі кафедри проведено XI з ' їзд Українського ботанічного товариства, III Міжнародну конференцію «Актуальні проблеми сучасної альгології».

На кафедрі діє очна і заочна аспірантура. Наразі на кафедрі навчаються 4 аспіранти.

Гербарій CWU

Гербарій Харківського національного університету CWU був заснований у 1825 р. професором В.М.Черняєвим, як ботанічний кабінет кафедри ботаніки і є одним з найстаріших гербаріїв України. Він входить до найбільших гербаріїв України і нараховує у своїх фондах близько 300 тисяч одиниць зберігання. Гербарій володіє цінними в історичному та науковому відношенні колекціями, зокрема зборами В.М. Черняєва, М.С. Турчанинова, С.С. Щеглеєва, А.О. Потебні, Ю.М. Прокудіна та ін. До складу гербарію входять альготека та колекція живих культур водоростей. Також гербарій містить величезну колекцію старовинних мікологічних та ліхенологічних ексикатів. У 2009 р. гербарій CWU був признаний Національним надбанням України.

Куратор гербарію – Гамуля Юрій Гарійович, кандидат біологічних наук, доцент. Ауд. 5-16, тел. 707-55-29

Навчальна робота

Кафедра забезпечує викладання загального курсу «Ботаніка» для студентів біологічного та екологічного факультету.
факультету за спеціальністю 091 «Біологія»: «Ботаніка: нижчі рослини», «Ботаніка: вищі рослини», «Системна біологія», «Інтелектуальна власність» та «Чинники успішного працевлаштування за фахом», та за спеціальністю 014.05 «Середня освіта (біологія та здоров’я людини)» - «Біологія рослин та грибів» (Розділ Біологія рослин), «Інтелектуальна власність», «Менеджмент кар’єри».
Для бакалаврів викладаються спеціальні курси: «Методи польових та лабораторних досліджень», «Медична ботаніка», «Загальна альгологія», «Фітоіндикація», «Біогеоценологія», «Основи ботанічної мікротехніки» (вибіркова дисципліна) та «Молекулярна ботаніка» (вибіркова дисципліна). Спецпрактикуми: «Аквакультура та альготехнологія», «Фіторізноманіття водних та перезволожених біотопів», «Фіторізноманіття наземних біотопів» та «ГІС-технології та біостатистика».
Для магістрів читаються спеціальні курси: «Сучасні проблеми біології», «Синекологія та синтаксономія», «Ліхенологія», «Проектування та ГІС- аналіз екосистемних послуг», «Прикладна біологія», «Ботанічна географія» та «Садово-парковий дизайн». Спецпрактикуми: «Фітосозологія та заповідна справа» та «Урбаноботаніка».
Кафедра ботаніки та екології рослин пропонує міжфакультетські вибіркові дисципліни для студентів різних факультетів: «Лікарські рослини», «Садово-парковий дизайн», «Ботанічне різноманіття регіону» та «Менеджмент кар’єри».
Понад 80 % курсів, що викладаються на кафедрі, підтримуються на платформі Moodle для дистанційного навчання, курс «Інтелектуальна власність» сертифіковано.

Співробітники кафедри

Завідувач кафедри - Громакова Алла Борисівна, кандидат біологічних наук, доцент, куратор ліхенологічного гербарію
E-mail: alla.gromakova[at]karazin.ua

Утєвська Ольга Михайлівна, доктор біологічних наук, професор, ауд. 6-13. E-mail: outevska@gmail.com

Гамуля Юрій Гарійович - декан біологічного факультету, кандидат біологічних наук, доцент, куратор наукового гербарію CWU
Тел.: 707-55-29, ауд. 5-16/ E-mail: y.gamulya[at]karazin.ua

Безроднова Ольга Володимирівна, кандидат біологічних наук, доцент, тел.: 707-55-29, ауд. 5-18. E-mail: o.bezrodnova[at]karazin.ua

Комариста Вікторія Павлівна, кандидат біологічних наук, доцент, тел.: 707- 55-29, ауд. 5-20. E-mail: botany.100.years[at]gmail.com

Звягінцева Каріна Олександрівна, кандидат біологічних наук, доцент, тел.: 707-55-29, ауд. 5-13. E-mail: karina.zvyagintseva[at]karazin.ua

Казарінова Ганна Олегівна, кандидат біологічних наук, доцент, тел.: 707-55- 29, ауд. 5-26. E-mail: hanna.kazarinova[at]karazin.ua

Жежера Марина Дмитрівна, кандидат біологічних наук, старший викладач, тел.: 707-55-29, ауд. 5-12. E-mail: m.d.zhezhera@karazin.ua

Бондаренко Георгій Михайлович, викладач, тел.: 707-55-29, ауд. 5-13. E-mail: h.m.bondarenko @karazin.ua

Історія кафедри

Кафедра ботаніки існує в університеті з перших днів його створення (1804 р.). Кафедра була заснована як к афедра природничої історії та ботаніки і за свою довгу історію кілька разів змінювала свою назву (кафедра ботаніки, кафедра морфологїї та систематики рослин, кафедра ботаніки нижчих і вищих рослин). Першим завідувачем став Франц Олександрович Делявінь. З 1829 по 1859 рр. кафедрою завідував Василь Матвійович Черняєв, який започаткував створення унікальної гербарної колекції. В різні роки кафедру очолювали вчені з різними науковими інтересами, кожний з яких зробив неабиякий внесок у розвиток ботанічної науки: Л.С. Ценковський, Л.В. Рейнгардт, В.М. Арнольді, О.А.Коршиков, Л.А. Шкорбатов, О.М. Матвієнко, Ю.М. Прокудін, Т.В. Догадіна. Концентрація цінних матеріалів В.М. Черняєва, М.С. Турчанінова, С.С. Щеглеєва, Г.Ф. Ширяєва, А.М. Краснова та інших учених заклала основу для створення унікального всесвітньо відомого Гербарію ( CWU ), що складає наразі національне надбання України.

Харківськими ботаніками було встановлено близько 100 нових родів та описано понад 1000 нових для науки видів судинних рослин на території України; закладено основи природоохоронної діяльності в Україні, сформовано першу в Україні альгологічну школу. За повоєнні роки кафедра підготувала понад 700 спеціалістів-ботаніків; сформувала єдиний в Україні злаковий гербарій; викладачами кафедри опубліковано (особисто та у співавторстві) 30 монографій: визначників флори, наукових і науково-популярних видань.