Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                          V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

 Міжнародне  співробітництво

 Працевлаштування  випускників

 

Навчальний процес: підготовка докторів філософії (PhD)

 

Біологічний факультет розпочинає підготовку докторів філософії за спеціальністю 091-Біологія. Програма містить дисципліни загальнонаукової, спеціальної, мовної, викладацької підготовки. Протягом усіх чотирьох років аспіранти виконують науково-дослідну роботу, яка завершується написанням і захистом дисертації доктора філософії.

Освітньо-наукова програма забезпечує підготовку аспіранта у таких вимірах: загальному (світоглядна і мовна підготовка – універсальні компетентності), спеціальності (091. Біологія), спеціалізації (для реалізації в навчальному плані відведено 25% вибіркових дисциплін).

Фахівці галузі знань 09. Біологія мають широкий спектр можливостей для працевлаштування. Згідно з національним класифікатором професій фахівці галузі знань 09. Біологія можуть працювати за майже п'ятдесятьма професіями

 

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії включає декілька складових, що передбачають набуття докторантом таких компетентностей: загальнонаукових (філософських) і фахових компетентностей, мовних компетентностей, достатніх для подання наукових результатів іноземною мовою, універсальних дослідницьких навичок, вміння застосовувати сучасні інформаційні технології у науковій діяльності і проведенні навчальних занять.

Згідно з навчальним планом аспіранти вивчають теоретичні дисципліни і проходять викладацьку практику у два перші роки навчання. Третій і четвертий рік навчання аспіранти присвячують виключно науковій роботі, в якій вони активно використовують набуті теоретичні знання. Продовжуючи збирати фактичний матеріал для дисертації, аспіранти беруть участь у роботі наукових семінарів на факультеті, приймають участь у наукових конференціях, працюють над статтями і текстом дисертації.

 
Програми дисциплін загального циклу підготовки докторів філософії 
Спеціалізація докторів філософії на кафедрах біологічного факультету

Глибинних знань із спеціальності 091. Біологія аспіранти набувають при вивченні дисциплін спеціалізації, а також при проходженні викладацької практики.

Дисципліни спеціалізації забезпечуються окремими кафедрами і викладаються в четвертому семестрі. Вибір дисципліни спеціалізації обумовлений темою дисертаційного дослідження.
Кафедра біологічного факультету   Дисципліна спеціалізації
кафедра біохімії
  >>Методологія досліджень в сучасній біохімії
кафедра ботаніки та екології рослин  

>>Антропогенна трансформація фітобіоти

>> Фізіологія та біохімія водоростей

>>Аналіз даних ботанічних та екологічних даних
засобами статистики R

кафедра генетики та цитології   >>Генетика об'єкту дослідження

кафедра зоології та екології тварин

 

>>Молекулярна філогенія і філогеографія

>>Імітаційне моделювання динаміки та стійкости надорганізмених біосистем

>> Основи арахнології

>>Філософія біології

>>Фандрайзінг у наукових дослідженнях

кафедра молекулярної біології та біотехнології   >>Сучасні аспекти біо- і нанотехнологій
кафедра мікології та фітоімунології   >>Сучасні проблеми мікології

>>Сучасні проблеми фітопатології та фітоімунології

кафедра фізіології та біохімії рослин та мікроорганізмів
 
>>Системи регуляції росту і розвитку рослин
кафедра фізіології людини та тварин   >>Інтегративна фізіологія
 
     

 

>> на сторінку Навчальний процес

 

_________

>>ПРОГРАМА візиту експертної групи
під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Біологія» за третім рівнем вищої освіти

__________

>>Перспективи працевлаштування фахівців галузі знань
09 Біологія

_____________

>> Загальна інформація щодо підготовки докторів філософії (сайт Університету)

______________

>> Детальніше
про підготовку
м а г і с т р і в

------------------

>> на сторінку Навчальний процес

_______________

>>Інформація для
наших абітурієнтів

____________

24 июня 2021
на кафедрі генетики
проведений семінар,
на якому подана дисертація PhD
Утевскої Світлани Володимирівни
"Вплив спадкової обтяженості та пренатального стресу на формування схильності до розвитку експериментального аутоімунного енцефаломієліту у щурів" (галузь знань 91 Біологія, спеціальність 091 Біологія)

 

 

Електронна адреса відповідального за сайт факультету : tbarannik[at]karazin.ua