Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                                 V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

 Міжнародне  співробітництво

 Працевлаштування  випускників

 


Кафедра фізіології людини та тварин

 

В.о.завідувача кафедри –
Бондаренко Тетяна Петрівна ,
доктор біологічних наук, професор.

Тел .: 707- 53-55, ауд .2- 11
(Головний корпус)
E-mail: human_physiology[at]karazin.ua

Викладацька: ауд. 2-19,
тел. 707-52-13

Офіційний сайт кафедри:
http://human-physiology.univer.kharkov.ua/

Напрям підготовки фахівців

Кафедра готує бакалаврів і магістрів біології (освітня програма «фізіологія людини і тварин») за очною та заочною формою навчання. Науковими базами для виконання дипломних робіт у місті Харкові є Інститут проблем кріобиології і кріомедицини НАН України, Інститут проблем ендокринної патології АМН України, НДІ біології ХНУ. Кращі студенти за конкурсом одержують стипендії ДААД (програма Леонарда-Ейлера) та закінчують свої кваліфікаційні дослідження в університетах Німеччини.
За більш ніж 85 років свого існування кафедра підготувала значну кількість спеціалістів, які працюють в науково-дослідних установах та у медичних закладах України та багатьох країн світу: Німеччина, Швеція, США, Угорщина. Найбільш талановиті випускники мають змогу продовжити навчання в аспірантурі. На кафедрі діє очна і заочна аспірантура.

Напрями наукових досліджень

З 1990 р. значна увага у роботі кафедри приділяється дослідженню механізмів чутливості клітин до дії зовнішніх факторів, у тому числі і в онтогенезі. Одночасно досліджуються механізми чутливості клітин до температурного і осмотичного впливів, що має велике значення для розробки нових методів низькотемпературної консервації біологічних об'єктів. Таким чином, основними напрямками наукових досліджень кафедри фізіології людини та тварин є вікова фізіологія та геронтологія, клітинна фізіологія, імунофізіологія, психофізіологія, розробка новітніх навчальних технологій з використанням комп'ютерного моделювання фізіологічних експериментів. Кількість публікацій за останні 5 років склала 68 статей, 95 тез доповідей.
Співробітники кафедри беруть активну участь в з'їздах Українського фізіологічного, біохімічного, геронтологічного товариств, Міжнародних симпозіумах «Біологічні механізми старіння». Аспіранти та студенти доповідають на конференціях молодих вчених.
За останні 5 років захищено 18 кандидатських дисертацій (у тому числі 5 іноземними громадянами). Зараз на кафедрі навчаються і працюють 6 аспірантів.

Навчальна робота

Кафедра забезпечує викладання загальних курсів «Фізіологія людини та тварин», «Біофізика», «Імунологія», «Фізіологія шкільного віку» для студентів біологічного факультету, а також курси «Нормальна фізіологія» та «Патологічна фізіологія» для студентів факультету фундаментальної медицини, «Фізіологія людини та тварин» для студентів радіофізичного (спеціальність «біомедицина») та фізичного (спеціальність «біофізика») факультетів, «Фізіологія ЦНС» для студентів психологічного факультету, «Фізіологія здорового образу життя», «Захисні системи організму», «Валеологія стресу і адаптації» на філософському факультеті .
Спеціальні курси, що викладаються студентам кафедри на 4-м курсі (підготовка бакалаврів): Гематологія, Електрофізіологія, Ендокринологія, Механізми гомеостазу, Стандартизація умов експерименту, Фізіологія вітамінів, Фізіологія водно-сольового обміну, Фізіологія кардіореспіраторної системи, Фізіологія нейромедіаторів, Фізіологія центральної нервової системи.
Спецпрактикуми: Методи дослідження метаболізму білків, вуглеводів і нуклеїнових кислот, Основи хірургії (тварин), Методи клітинної фізіології, Методи дослідження ліпідного обміну
Спеціальні курси для майбутніх магістрів фізіології: Еволюційна фізіологія, Імунофізіологія, Патологічна анатомія і фізіологія, Фізіологія вищої нервової діяльності, Фізіологія онтогенезу, Фізіологічні механізми адаптації, Фізіолого-біохімічні основи раціонального харчування, Фізіологічні основи ергономіки, Функціональна нейрохімія, Методика викладання фізіології у вищій школі, Основи наукових досліджень та принципи інтегративної фізіології, Охорона праці в галузі. Спецпрактикуми: Функціональна діагностика та моделювання фізіологічних станів, Методи дослідження психофізіологічних станів
За останні 3 роки співробітниками кафедри видано 9 навчальних посібників, 5 навчально-методичних комплексів.

Співробітники кафедри

В.о.завідувача кафедри - Бондаренко Тетяна Петрівна , доктор біологічних наук, професор . Ауд. 2-11, Тел.: 707- 53-55,
human_physiology[at]karazin.ua

Коба Лілія Віталіївна, кандидат біологічних наук, доцент, тел. 707-52-13

Мартиненко Віра Володимирівна, кандидат біологічних наук, доцент, тел. 707-52-13

Наглов Олександр Володимирович, кандидат біологічних наук, доцент, тел. 707-52-13

Федосова Світлана Миколаївна, кандидат біологічних наук, доцент, тел. 707-52-13

Чугай Тетяна Олександрівна, кандидат біологічних наук, ст.викладач, тел. 707-52-13

Шех Віра Євгенівна, кандидат біологічних наук, доцент, тел. 707-52-13

Забродський Руслан Францович, ст. викладач, тел. 707-52-13

Історія кафедри

Кафедра фізіології людини та тварин – одна з найстаріших кафедр Харківського університету. Створена як лабораторія природничо-наукового відділення механіко-математичного факультету, вона стала самостійною кафедрою у 1921 р. Засновниками цього наукового напрямку в університеті стали професор Харківського університету, видатний фізіолог и гістолог М.Ф. Білоусов та фізіолог, академік АН України, заслужений діяч науки України, заслужений професор Харківського університету В.Я. Данілевський (його ім'ям названа одна з вулиць Харкова). Першим завідувачем кафедри став М.Ф. Білоусов. З перших років існування самостійної кафедри почалося формування одного з провідних наукових центрів України з проблем вікової фізіології. В період 1929-1953 рр. кафедрою керував фізіолог и геронтолог, член-кореспондент АН України, заслужений діяч науки України, доктор біологічних наук О.В.   Нагорний. Понад 35 років (з 1953 по 1989 рр.) кафедру очолював академік НАН України, заслужений діяч науки України, доктор біологічних наук, професор, лауреат Державної премії України та премії ім. О.А. Богомольця АН України В.М. Нікітін, який разом з О.В.Нагорним є засновниками харківської наукової школи вікової фізіології. В 1989-1990 рр. кафедрою завідувала учениця В.М. Нікітіна А.І. Новікова. З 1990 по 2021 кафедру очолював професор, доктор біологічних наук, лауреат премії ім. А.В. Палладіна НАН України, соросівський професор В.А. Бондаренко.

Електронна адреса відповідального за сайт факультету : tbarannik[at]karazin.ua