Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                                 V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

 Міжнародне  співробітництво

 Працевлаштування  випускників

 


Кафедра мікології та фітоімунології

 

В.о. завідувача кафедри

Акулов Олександр Юрійович

кандидат біологічних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України,
Куратор наукового мікологічного гербарію CWU (Myc)
E - mail: akulov[at]karazin.ua


Викладацька:
тел.+380 (57) 707 56 16

Офіційний сайт кафедри: http://mycology.univer.kharkov.ua/

E-mail: mycology@karazin.ua

Напрям підготовки фахівців

Кафедра готує бакалаврів і магістрів біології за спеціалізацією «мікологія та фітопатологія» за очною та заочною формою навчання.
Випускники кафедри можуть працювати в мікологічних, фітопатологічних та мікробіологічних лабораторіях, у галузі рослинництва та захисту рослин від хвороб, на підприємствах харчової та фармацевтичної промисловості, на біотехнологічних підприємствах де використовуються культури грибів, у службах екологічного моніторингу та карантину рослин, в науково-дослідних інститутах біологічного і медичного напрямків; займатися викладацькою діяльністю в навчальних закладах.

Напрями наукових досліджень

Основні напрямки наукових досліджень: біорізноманіття, систематика грибів, екологія грибів, фітопатологія, імунітет рослин, медична та ветеринарна мікологія, мікотоксикологія, дослідження грибів-деструкторів та захист матеріалів від пошкодження ними, промислове культивування макро- та мікроскопічних грибів, а також біотехнологія грибів. Кафедра має дві філії: в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр'єва УААН та в Інституті овочівництва та баштанництва УААН.
Держбюджетні наукові теми, у виконанні який приймають участь співробітники кафедри: Дослідження та підтримка біорізноманіття природних систем Лівобережної України (2001-2009 р.); Розвиток науково-практичних засад підтримки біорізноманіття природних екосистем Лівобережної України в умовах антропогенної трансформації ландшафту (з 2009 р.). За результатами наукової роботи у минулому році за участю співробітників кафедри було видано монографію «Гриби заповідників та національних природних парків лівобережної України» у 2 томах, а також нове видання «Червоної книги України».
Харківський мікологічний гербарій (фунгарій), заснований у 1825 р. В.М.Черняєвим, є найстарішим та другим за обсягом в Україні, який станом на цей час місить біля 37 тисяч зразків. Кафедра заснована в 1993 р. на базі однойменної спеціалізації, що існувала з 1925 р. Це єдина в системі вищої освіти України кафедра, що готує спеціалістів мікологів.
Зараз кафедрою ведуться роботи з багатьох напрямків сучасної мікології та фітопатології. Проводиться інтенсивне дослідження мікобіоти України, досліджуються найбільш небезпечні збудники хвороб рослин та методи боротьби з ними, створено кілька оригінальних підручників та навчальних посібників для ВНЗ, налагоджено плідну співпрацю з науковцями багатьох країн світу.
За останні 3 роки співробітниками та випускниками кафедри захищено 6 кандидатських дисертацій з 4-х спеціальностей «мікологія», «фітопатологія», «біотехнологія» і «ліхенологія». Зараз на кафедрі навчаються два здобувачі.

Навчальна робота

Кафедра забезпечує викладання загальних курсів «Ґрунтознавство», «Мікробіологія і вірусологія» (розділ Вірусологія), «Мікологія» та «Імунологія» (розділ Фітоімунологія) для студентів біологічного факультету спеціальності 091 «Біологія» та «Біологія рослин та грибів» (розділ Біологія грибів) спеціальності 014.05 «Середня освіта (біологія та здоров'я людини)».
Спеціальні курси для бакалаврів : Об'єкти та методи дослідження в мікології та фітоімунології, Загальна та сільськогосподарська фітопатологія, Методи польових досліджень, Карантин та захист рослин, Систематика грибів, Лісова фітопатологія з основами епіфітотіології, Молекулярні методи в мікології та фітопатології. Спецпрактикуми для бакалаврів : Діагностика хвороб рослин, Методи експериментальної мікології, Методи фітопатологічних досліджень,Біорізноманіття грибів.

Спеціальні курси для магістрів : Сучасні проблеми біології, Теоретична систематика, Фізіологія грибів, Молекулярна фітопатологія, Селекція та насінництво сільськогосподарських культур, Екологія та охорона грибів. Спецпрактикуми для магістрів : Філогенія та популяційна генетика грибів, Методи просторового аналізу в мікології.

Викладачами кафедри розроблені міжфакультетські дисципліни : Програмування в науках про життя та землю, Медична та ветеринарна мікологія, Захист рослин у ландшафтному дизайні, Філогенетика: дослідження еволюційної історії, Віруси, як інструмент в біоінженерії, Візуалізація наукових даних, Імунітет рослин.

Колективом кафедри були видані 2 підручники для ВНЗ з грифом МОН («Загальна мікологія» та «Флористичний аналіз в мікології»); підручник для ВНЗ «Вірусологія»; 4 навчальних посібники для ВНЗ: «Слизовики», «Основи загальної систематики», «Основи польових досліджень» та «Основи медичної мікології»; 3 методичних рекомендації для ВНЗ та 11 навчальних посібників для середньої школи з яких 6 з грифом МОН. Також співробітниками кафедри підготовлено комплект мультимедійних навчальних матеріалів для усіх загальних та більшості спеціальних навчальних курсів.

 

Співробітники кафедри

В.о.завідувача кафедри – Акулов Олександр Юрійович, кандидат біологічних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України. Ауд. 7-19. E-mail: akulov[at]karazin.ua

Шамрай Сергій Миколайович, кандидат біологічних наук, доцент. Ауд.7-19. E-mail: sshamray[at]gmail.com

Страшнюк Володимир Юрійович, доктор біологічних наук, професор, ауд. 7-19, тел. 707-56-16.
E - mail : volodymyr.strashnyuk[at]karazin .ua

Усіченко Андрій Сергійович, кандидат біологічних наук, доцент. Ауд. 7-19. E-mail: usichenko[at]karazin.ua

Зіненко Олександр Іванович , кандидат біологічних наук, доцент. Ауд. 7-19. E-mail: oleksandrzinenko[at]gmail.com

Прилуцький Олег Владиславович , кандидат біологічних наук , старший викладач. Ауд. 7-19. E-mail: prylutskyi[at]karazin.ua

 

Історія кафедри

Кафедра заснована в 1993 р. на базі однойменної спеціалізації, що існувала з 1925 р. Це єдина в системі вищої освіти України кафедра, що готує спеціалістів-мікологів. Дослідження грибів у Харкові розпочалося відразу ж після створення університету й має 200-річну історію. Починаючи з Ф.А. Делявіня (1767-1826 рр.) в університеті працювали такі видатні мікологи та фітопатологи В.М. Черняєв, М.В. Сорокін, Л.С. Ценковський, А.О. Потебня, Т.Д. Страхов, Т.В. Ярошенко та ін. «Криптогамическая флора Украины» (В.М. Черняєв, 1845) є однією з перших мікологічних робіт з описом нових для науки родів і видів та численними акварельними малюнками. Найбільш вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки зроблено представниками фітопатологічної школи Страхова Т.Д. – члена-кореспондента АН України, почесного академіка ВАСГНІЛ, заслуженого діяча науки. За майже 40-річний період активної науково-організаційної діяльності Страховим Т.Д. був створений новий напрямок у фітопатології – експериментальне вивчення хворої рослини в усіх взаємозв'язках зі збудником захворювання та середовищем; сформульована теорія імунітету рослин. Він був організатором і науковим директором Українського наукового інституту захисту рослин. З 1993 р. кафедру очолює представник нової генерації школи Т.Д. Страхова професор Глущенко В.І. З 2000 р. на кафедрі розгорнуті систематичні дослідження мікобіоти Харківської області та інших регіонів країни, розпочаті роботи з біотехнології грибів.
Харківські мікологи значно розширили знання про гриби. Зокрема, ними описано більш ніж 60 нових для науки видів та встановлено біля 20 нових родів грибів та грибоподібних організмів; відкриті нові групи організмів: клітинні слизовики, трихоміцети, лабіринтули (роботи Л.С. Ценковського); встановлені нові порядки та класи грибів (роботи М.В. Сорокіна та А.О. Потебні).

Електронна адреса відповідального за сайт факультету : tbarannik[at]karazin.ua