Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                          V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

 Міжнародне  співробітництво

 Працевлаштування  випускників

 

Навчальний процес: підготовка докторів філософії (PhD)

 

Біологічний факультет розпочинає підготовку докторів філософії за спеціальністю 091-Біологія. Програма містить дисципліни загальнонаукової, спеціальної, мовної, викладацької підготовки. Протягом усіх чотирьох років аспіранти виконують науково-дослідну роботу, яка завершується написанням і захистом дисертації доктора філософії.

Освітньо-наукова програма забезпечує підготовку аспіранта у таких вимірах: загальному (світоглядна і мовна підготовка – універсальні компетентності), спеціальності (091. Біологія), спеціалізації (для реалізації в навчальному плані відведено 25% вибіркових дисциплін).

Фахівці галузі знань 09. Біологія мають широкий спектр можливостей для працевлаштування. Згідно з національним класифікатором професій фахівці галузі знань 09. Біологія можуть працювати за майже п'ятдесятьма професіями

 

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії включає декілька складових, що передбачають набуття докторантом таких компетентностей: загальнонаукових (філософських) і фахових компетентностей, мовних компетентностей, достатніх для подання наукових результатів іноземною мовою, універсальних дослідницьких навичок, вміння застосовувати сучасні інформаційні технології у науковій діяльності і проведенні навчальних занять.

Згідно з навчальним планом аспіранти вивчають теоретичні дисципліни і проходять викладацьку практику у два перші роки навчання. Третій і четвертий рік навчання аспіранти присвячують виключно науковій роботі, в якій вони активно використовують набуті теоретичні знання. Продовжуючи збирати фактичний матеріал для дисертації, аспіранти беруть участь у роботі наукових семінарів на факультеті, приймають участь у наукових конференціях, працюють над статтями і текстом дисертації.

 
Програми дисциплін загального циклу підготовки докторів філософії

 

Спеціалізація докторів філософії на кафедрах біологічного факультету

Глибинних знань із спеціальності 091. Біологія аспіранти набувають при вивченні дисциплін спеціалізації, а також при проходженні викладацької практики.

Дисципліни спеціалізації забезпечуються окремими кафедрами і викладаються в четвертому семестрі. Вибір дисципліни спеціалізації обумовлений темою дисертаційного дослідження.
Кафедра біологічного факультету   Дисципліна спеціалізації
кафедра біохімії
  >>Методологія досліджень в сучасній біохімії
кафедра ботаніки та екології рослин   >>Антропогенна трансформація фітобіоти
кафедра генетики та цитології   >>Генетика об'єкту дослідження

кафедра зоології та екології тварин

 
>>Молекулярна філогенія і філогеографія

>>Імітаційне моделювання динаміки та стійкости надорганізмених біосистем
кафедра молекулярної біології та біотехнології  
>>Сучасні аспекти біо- і нанотехнологій
кафедра мікології та фітоімунології  

>>Сучасні проблеми мікології


>>Сучасні проблеми фітопатології та фітоімунології

кафедра фізіології та біохімії рослин та мікроорганізмів
 
>>Системи регуляції росту і розвитку рослин
кафедра фізіології людини та тварин   >>Інтегративна фізіологія
 
     

 

>> на сторінку Навчальний процес

 

>>ПРОГРАМА візиту експертної групи
під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Біологія» за третім рівнем вищої освіти

__________

>>Перспективи працевлаштування фахівців галузі знань
09 Біологія

_____________

>> Загальна інформація щодо підготовки докторів філософії (сайт Університету)

______________

>> Детальніше
про підготовку
м а г і с т р і в

------------------

>> на сторінку Навчальний процес

_______________

>>Інформація для
наших абітурієнтів

 

 

Електронна адреса відповідального за сайт факультету : tbarannik[at]karazin.ua