Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                                 V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

 Міжнародне  співробітництво

 Працевлаштування  випускників

 


Кафедра ботаніки та екології рослин

 

Завідувач кафедри –

Гамуля Юрій Гарійович,
кандидат біологічних наук, доцент

Тел.: 707-55-29, ауд. 5-16 (Головний корпус)

E -mail: y.gamulya[at]karazin ua

Викладацька: ауд. 5-13, 5-19, 5-17,
тел. 707-55-29

Офіційний сайт кафедри:
http://botany.univer.kharkov.ua/

Напрям підготовки фахівців

Кафедра готує бакалаврів і магістрів біології. З 2011 р. на базі кафедри ботаніки та екології рослин підготовка магістрів (спеціалістів) біології ведеться за новою спеціалізацією: Біоекологія і ботаніка, за денною та заочною формою навчання. >>Детальніше
Випускники кафедри (магістри та спеціалісти) можуть працювати в природоохоронних установах, на підприємствах біологічного та фармацевтичного профілів, в науково-дослідних інститутах біологічного напрямку; займатися викладацькою діяльністю в навчальних закладах. Найбільш талановиті випускники мають змогу продовжити навчання в аспірантурі.

Напрями наукових досліджень

Основні напрямки наукових досліджень кафедри: флористика, систематика, екологія, географія водоростей, лишайників, вищих рослин, біоіндикація, альготехнологія, розробка методів біологічної очистки стічних вод, вивчення флори та рослинності у зв'язку з проблемою збереження біологічного різноманіття, дослідження стану та розвитку регіональної екомережі.
Тематика науково-дослідних робіт включає флористичні та онтогенетичні дослідження на заповідних територіях Лівобережної України; структурно-функціональну організацію фітоценозів як індикатор стану і сталості довкілля; дослідження систематичної, ценотичної та екоморфічної структури водних і наземних рослинних угруповань Лівобережжя.
За останні 5 років співробітниками кафедри та аспірантами опубліковано більше 30 статей в фахових виданнях та близько 70 тез доповідей на наукових конференціях. Студенти активно беруть участь в науковій роботі. На базі кафедри проведено XI з ' їзд Українського ботанічного товариства, III Міжнародна конференція «Актуальні проблеми сучасної альгології».

На кафедрі діє очна і заочна аспірантура. За останні 5 років аспірантами та здобувачами кафедри захищено 1 докторська та 2 кандидатські дисертації. Зараз на кафедрі навчаються 2 аспіранти та 2 пошукачів.

Гербарій CWU

Гербарій Харківського національного університету CWU був заснований у 1825 р. професором В.М.Черняєвим, як ботанічний кабінет кафедри ботаніки і є одним з найстаріших гербаріїв України. Він входить до найбільших гербаріїв України і нараховує у своїх фондах близько 300 тисяч одиниць зберігання. Гербарій володіє цінними в історичному та науковому відношенні колекціями, зокрема зборами В.М. Черняєва, М.С. Турчанинова, С.С. Щеглеєва, А.О. Потебні, Ю.М. Прокудіна та ін. Також гербарій містить величезну колекцію старовинних мікологічних та ліхенологічних ексикатів. У 2009 р. гербарій CWU був признаний національним надбанням України.

Куратор гербарію – Гамуля Юрій Гарійович, кандидат біологічних наук, доцент. Ауд. 5-16, тел. 707-55-29

Навчальна робота

Кафедра забезпечує викладання загального курсу «Ботаніка» для студентів біологічного та екологічного факультету.
Спеціальні курси для бакалаврів: Вступ до спеціальності, Основи експериментальних досліджень і статистичної обробки даних, Екологія рослин, Мікротехніка, Основи наукової фотографії, Методи дослідження водних фітоценозів, Фізіологія та біохімія водоростей, Лікарські рослини, Загальна альгологія, Загальна гідробіологія, Методи дослідження наземних фітоценозів. Спецпрактикуми: Флора судинних рослин, Прісноводні водорості.
Спеціальні курси для магістрів: Методика викладання у вищій школі, Альготехнологія, Екофлора України, Біогеоценологія, Ліхенологія, Заповідна справа, Методологія та організація наукових досліджень, Охорона праці в галузі, Гербарна справа, Основи біологічного моніторингу, Фітосозологія, Дендрологія, Культурні рослини, Ботанічна географія, Фітодизайн і озеленення населених місць. Проводиться спецпрактикум з екофлори України та місцевої флори.
За останні роки викладачами кафедри було підготовлено 2 навчальних посібника, 4 навчально-методичних комплекси з загальних та спеціальних курсів.

>>Анотації курсів, що викладаються кафедрою ботаніки для бакалаврів та магістрів

Співробітники кафедри

Завідувач кафедри - Гамуля Юрій Гарійович, кандидат біологічних наук, доцент, куратор наукового гербарію CWU
Тел.: 707-55-29, ауд. 5-16

Догадіна Тетяна Василівна , доктор біологічних наук, професор, E -mail: Tatjana.V.Dogadina[at]univer.kharkov.ua

Безроднова Ольга Володимирівна, кандидат біологічних наук, доцент

Горбулін Олег Станіславович, кандидат біологічних наук, доцент, E - mail : Gorbulin[at]univer.kharkov. ua

Громакова Алла Борисівна, кандидат біологічних наук, доцент

Комариста Вікторія Павлівна, кандидат біологічних наук, доцент

Звягінцева Каріна Олександрівна, кандидат біологічних наук, доцент

Казарінова Ганна Олегівна, кандидат біологічних наук, доцент

Історія кафедри

Кафедра ботаніки існує в університеті з перших днів його створення (1804 р.). Кафедра була заснована як к афедра природничої історії та ботаніки і за свою довгу історію кілька разів змінювала свою назву (кафедра ботаніки, кафедра морфологїї та систематики рослин, кафедра ботаніки нижчих і вищих рослин). Першим завідувачем став Франц Олександрович Делявінь. З 1829 по 1859 рр. кафедрою завідував Василь Матвійович Черняєв, який започаткував створення унікальної гербарної колекції. В різні роки кафедру очолювали вчені з різними науковими інтересами, кожний з яких зробив неабиякий внесок у розвиток ботанічної науки: Л.С. Ценковський, Л.В. Рейнгардт, В.М. Арнольді, О.А.Коршиков, Л.А. Шкорбатов, О.М. Матвієнко, Ю.М. Прокудін. Концентрація цінних матеріалів В.М. Черняєва, М.С. Турчанінова, С.С. Щеглеєва, Г.Ф. Ширяєва, А.М. Краснова та інших заклала основу для створення унікального всесвітньо відомого Гербарію ( CWU ), що складає наразі національне надбання України. З 1988 р. кафедру очолює професор, доктор біологічних наук, відмінник освіти України Догадіна Т.В.

Харківськими ботаніками було встановлено близько 100 нових родів та описано понад 1000 нових для науки видів судинних рослин на території України; закладено основи природоохоронної діяльності в Україні та Росії (В.А. Талієв, А.М. Краснов), сформовано першу в Україні альгологічну школу. За повоєнні роки кафедра підготувала понад 700 спеціалістів-ботаніків; сформувала єдиний в Україні злаковий гербарій; викладачами кафедри опубліковано (особисто та у співавторстві) 30 монографій: визначників флори, наукових і науково-популярних видань.